Hızlı, Güvenilir, Ekonomik ! İletişimin Kolay Yolu: Hatay Toplu SMS

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

HATAY TOPLU SMS olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

HATAY TOPLU SMS olarak, kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. İletişim bilgilerimiz aşağıdadır:

Adres:
HATAY TOPLU SMS
Sümerler, 16. Sk. No:16/3, 31160 Antakya, 31160 Defne/Hatay, Türkiye

Telefon:
0544 649 11 42
0552 528 11 42

E-posta:
info@hataytoplusms.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmetlerimizin sağlanması ve yönetimi.
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması.
 • Fatura kesme ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve kampanya bilgilendirmelerinin yapılması.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İstatistiksel analizler ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi.

3. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK kapsamında işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi vb.
 • Finansal Bilgiler: Fatura ve ödeme bilgileri.
 • Hizmet Kullanım Bilgileri: SMS gönderim detayları, kullanım istatistikleri vb.
 • Teknik Bilgiler: IP adresi, tarayıcı bilgileri, erişim logları vb.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın öngördüğü güvenlik önlemleri çerçevesinde üçüncü şahıslara aktarılabilir:

 • Yasal yükümlülükler çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına.
 • Hizmet alınan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına (örneğin, ödeme işlemcileri).
 • Müşterinin açık rızası doğrultusunda diğer üçüncü kişilere.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Eksik veya yanlış işlenen ya da silinmesini/yok edilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. İletişim

KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Adres:
HATAY TOPLU SMS
Sümerler, 16. Sk. No:16/3, 31160 Antakya, 31160 Defne/Hatay, Türkiye

Telefon:
0544 649 11 42
0552 528 11 42

E-posta:
info@hataytoplusms.com